Government of Nepal
Ministry of Agriculture & Livestock Development
Department of Agriculture

Rani Jamara Kulariya Irrigation Project

Agriculture Component Implementation Unit

Flag of Nepal
Downloads
# Title
१३ कृषि उत्पादन, प्नशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कृषि सम्बन्धि मेशिनरी उपकरण तथा ‌औजार सहयोगको आवेदन फारम। Download
ToR & Other कृषि स्नातक ईन्टर्न Download
02 बीजबृद्बि कार्यक्रममा सहभागीताको लागि आबेदन फाराम Download
Pro-Active Disclosure Report Download
TOR Civil Engineer Download
1/2079-80 स्वतः प्रकाशन प्रतिवेदन(Pro-active Disclosure Report) Download
कार्यक्रम २०७९-८० Download
नयाँ तलबमान आ.व २०७९/८० Download
TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR AGRI-EXTENSION EXPERT Download
TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR AGRIBUSINESS EXPERT Download
कोल्डस्टोर निर्माण सहयोग कार्यक्रमका लागि पेश भएका प्रस्तावहरुको प्राबिधिक मूल्याँकनका आधारहरु Download
आ.व. २०७९/८० मा आयोजनाद्वारा सञ्चालित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरु Download
पशुपालनका लागि नश्ल सुधार सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव फाराम Download
घाँसको बीउ उत्पादन श्रोत केन्द्र सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव फाराम Download
ब्यावसायिक डेरी फर्मका लागि सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव फाराम Download
गाई भैंसि फर्म सुधार कार्यक्रमको प्रस्ताव फाराम Download
आयोजनाको आ.व. २०७८/७९ का मुख्य मुख्य कृयाकलापहरुको विवरण Download
वार्षिक प्रगति पुस्तिका आ.व.२०७६/७७ Download
5 आ.व. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति विवरणको प्रस्तुतिकरण (Power point Presentation) Download
आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएगरेका कृषिका क्रियाकलापको प्रगती स्थीति Download
वीउ उत्पादक सहकारी र बीउ उत्पादक फर्महरु “धान बालीको बीउ उत्पादन सम्बन्धि छलफलमा उपस्थित हुनेबारे । Download
कृषि औजार उपकरणको दरभाउ प्रस्ताव फाराम Download
Farm Machineries’ Specification Download
Form One Application for Wheat Seed production Download