नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना

कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

Flag of Nepal
कर्मचारी सूची
कलशराम चौधरी
कलशराम चौधरी
आयोजना कोअर्डिनेटर
९८५८४८५६०३
कमल तामाङ्ग
कमल तामाङ्ग
बाली संरक्षण अधिकृत
९८५७८३१८२९
पुष्पराज भारती
पुष्पराज भारती
प्राविधिक सहायक
९८४८४२२६२६
लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट
लेखापाल
९८४८५८२२८५
कालिका चौधरी
कालिका चौधरी
प्राविधिक सहायक
९८४८८६४०९५
सविना कुँवर
सविना कुँवर
प्राविधिक सहायक
९८६२२१६८३०
रामप्रसाद चौधरी
रामप्रसाद चौधरी
कम्प्यूटर अपरेटर
९८४८५५८२०७
मुकेश चौधरी
मुकेश चौधरी
नायव प्राविधिक सहायक
९८४३६५०८०७
हरिचन चौधरी
हरिचन चौधरी
नायव प्राविधिक सहायक
९८४३६४७५९९
सम्झना चौधरी
सम्झना चौधरी
नायव प्राविधिक सहायक
९८६०६४३९३२
इन्द्रप्रसाद जोशी
इन्द्रप्रसाद जोशी
हलुका सवारी चालक
९८४८५३१९४८
रन्जितकुमार रावत
रन्जितकुमार रावत
कार्यालय सहयोगी
९८११६२९९४४
केशरबहादुर चौधरी
केशरबहादुर चौधरी
कार्यालय सहयोगी
९८६५८३०५४८
सुनिता चौधरी
सुनिता चौधरी
कार्यालय सहयोगी
९८११६०५९२१
लालबहादुर चौधरी
लालबहादुर चौधरी
कार्यालय सहयोगी
९८२२६५२०९०